23/08/19 - 02:08


Автор Тема: Постанови Кабінету Міністрів України  (Прочитано 3067 раз)

Оффлайн ArtVist

 • Администратор
 • ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
 • *
 • Сообщений: 2139
 • Репутация +5/-0
 • Самое бесполезное в жизни то, что можно купить
Постанова від 12 січня 2001р. №15
Про утворення Міжвідомчої ради з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей

Відповідно до статті 9 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Утворити Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2001 р. N 15

ПОЛОЖЕННЯ
про Міжвідомчу раду з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей
1. Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення ультурних цінностей (далі - Рада) забезпечує координацію роботи ентральних та місцевих органів виконавчої влади щодо управління а здійснення контролю за вивезенням, ввезенням та поверненням ультурних цінностей.
2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента України і кабінету Міністрів України, цим Положенням та іншими нормативно-правовими актами.
3. Основними завданнями Ради є: сприяння діяльності Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у реалізації державної політики щодо вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; надання допомоги у забезпеченні виконання міжнародних зобов'язань України як учасниці міжнародних угод з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей; участь у розробленні та реалізації разом із заінтересованими організаціями України та інших держав програм і планів скоординованих дій щодо запобігання незаконному вивезенню та ввезенню культурних цінностей, сприяння їх поверненню власникові або уповноваженій особі; науково-методичне та інформаційне забезпечення діяльності заінтересованих органів з питань вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей; підготовка пропозицій щодо безоплатної передачі конфіскованих культурних цінностей для постійного зберігання у державній частині музейного, бібліотечного та архівного фондів або релігійними організаціями; внесення пропозицій щодо: скасування прийнятих органами виконавчої влади, громадськими та іншими організаціями рішень про переміщення культурних цінностей, що суперечать законодавству України; заохочення осіб, які сприяють поверненню культурних цінностей в Україну, відповідно до законодавства.
4. Для виконання покладених на неї завдань Рада має право:
на підставі висновку державної експертизи приймати рекомендації щодо необхідності придбання для державної частини музейного, бібліотечного та архівного фондів культурних цінностей, заявлених до вивезення; створювати у разі потреби під керівництвом членів Ради тимчасові робочі групи, експертні групи, комісії, залучати до участі в них учених, фахівців, представників органів виконавчої влади, громадських організацій і дослідницьких центрів української діаспори.
5. Персональний склад Ради затверджує її голова.
6. Раду очолює Віце-прем'єр-міністр України.
7. Голова Ради: здійснює керівництво діяльністю Ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань; формує в установленому порядку тимчасові робочі групи, експертні групи, комісії та визначає регламент роботи Ради; представляє Раду у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями.
8. Організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на квартал.
9. Рішення Ради приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів і оформляється протоколом, який підписує голова Ради та секретар. Протокол засідання Ради надсилається членам Ради в п'ятиденний термін з дня проведення засідання.
Рада правоможна вирішувати питання, якщо на засіданні присутні не менш як дві третини її членів. Рішення Ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для розгляду органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями і мають рекомендаційний характер.
10. Організаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення діяльності Ради здійснює Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України.

Оффлайн ArtVist

 • Администратор
 • ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
 • *
 • Сообщений: 2139
 • Репутация +5/-0
 • Самое бесполезное в жизни то, что можно купить
Re: Постанови Кабінету Міністрів України
« Ответ #1 : 07 Августа 2010, 19:54:17 »
Постанова від 26 серпня 2003 р. N 1343

Про затвердження Порядку проведення державної експертизи культурних цінностей та розмірів плати за її проведення

Відповідно до статті 11 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити такі, що додаються:
Порядок проведення державної експертизи культурних цінностей;
розміри плати (тарифи) за проведення державної експертизи культурних цінностей.
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1343

ПОРЯДОК
проведення державної експертизи культурних цінностей

1. Цей Порядок регулює питання проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
- культурні цінності - визначені у статті 1 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ) об'єкти матеріальної та духовної культури, що мають художнє, історичне, етнографічне та наукове значення і підлягають збереженню, відтворенню та охороні відповідно до законодавства;
- державна експертиза культурних цінностей (далі - експертиза) - всебічний аналіз і вивчення культурної цінності об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення та повернутих в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, за результатами яких складається експертний висновок; { Абзац третій пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }
- об'єкти експертизи (далі - об'єкти) - культурні цінності, заявлені до вивезення, тимчасового вивезення та повернуті в Україну після тимчасового вивезення, а також вилучені митними або правоохоронними органами, конфісковані за рішенням суду та обернені відповідно до закону в дохід держави; { Абзац четвертий пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }
- суб'єкти експертизи - заявники, організатори експертизи, а також експерти та мистецтвознавці;
- заявник - фізична або юридична особа, яка подала уповноваженому органу заяву на проведення експертизи об'єкта;
- експерт - працівник державного сховища культурних цінностей, музею, бібліотеки, реставраційної або науково-дослідної організації, архівної установи, інший фахівець, який має високу кваліфікацію, спеціальні знання і безпосередньо проводить мистецтвознавчу експертизу та несе персональну відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обґрунтованість рекомендацій;
- мистецтвознавець - посадова особа, призначена Міністерством культури Автономної Республіки Крим, управлінням культури обласної (міської) держадміністрації за погодженням з Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України (далі - Державна служба контролю) для проведення попередньої експертизи та оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей або для здійснення контролю за вивезенням, тимчасовим вивезенням культурних цінностей та їх поверненням в Україну в пункті пропуску через митний кордон України.

3. За видами експертиза поділяється на попередню, первинну, повторну, додаткову, контрольну наукову і науково-технічну.
- Попередня експертиза проводиться мистецтвознавцями для визнання об'єкта культурною цінністю або предметом культурного призначення серійного чи масового виробництва на підставі норм атрибуції та критеріїв його художньої, історичної, етнографічної та наукової значущості.
- Первинна експертиза проводиться для підготовки обґрунтованого експертного висновку на об'єкт експертизи.
- Повторна експертиза проводиться у разі виявлення порушення вимог цього Порядку під час проведення первинної експертизи або за наявності обґрунтованих претензій заявника до експертного висновку первинної експертизи.
- Додаткова експертиза проводиться у разі, коли виникли нові наукові підстави для характеристики об'єкта.
- Контрольна наукова і науково-технічна експертиза проводиться для перевірки висновків первинної експертизи за ініціативою суб'єктів експертизи, заінтересованих у спростуванні окремих положень, частин або в цілому висновків раніше проведених експертиз.

4. За ступенем складності експертиза поділяється на просту і складну.
- Проста експертиза не потребує вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали), поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.
- Складна експертиза передбачає вивчення додаткової спеціалізованої літератури (аукціонні каталоги, монографії, енциклопедії, довідники, архівні матеріали) та/або поглибленого фізично-хімічного аналізу з використанням спеціальної технології.

5. Право на проведення експертизи надається установам, державним закладам культури, іншим організаціям (далі - уповноважена організація) наказом Мінкультури.

6. Для проведення експертизи заявник подає Державній службі контролю або уповноваженій організації письмову заяву із зазначенням мети вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей і пред'являє документ, що посвідчує особу (для фізичної особи - паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення особи громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон, для юридичної особи - довідка про присвоєння коду згідно з ЄДРПОУ).

До заяви додаються:
об'єкти (об'єкт) у разі можливості їх транспортування;
два примірники переліку об'єктів, заявлених до вивезення, тимчасового вивезення з території України культурних цінностей;
два примірники кольорових фотокарток об'єктів розміром 13х18 сантиметрів (крім предметів філателії, письмових та документальних пам'яток, архівних документів, фотокартки яких не подаються). Для предметів нумізматики і фалеристики допускається фотографування кількох предметів разом, але не більш як трьох одиниць на одній фотокартці з обов'язковим використанням масштабної лінійки. При тимчасовому вивезенні смичкових музичних інструментів та смичків замість фотокарток подаються паспорти на них. { Абзац п'ятий пункту 6 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }

7. Посадова особа Державної служби контролю або мистецтвознавець проводить попередню експертизу об'єкта, у разі потреби рекомендує інші види експертизи та визначає експерта.

8. В експертному висновку зазначається достовірність об'єкта, автор, назва та подається його атрибутивний опис, який складається за такими критеріями: час створення; причетність до історичних подій, культурних традицій народів і пам'яток історії, видатних особистостей, виробників, мануфактур і шкіл; рівень визнання автора; стан збереженості, знаки та позначки, комплектність, лінійні розміри, соціокультурна функція, рівень суспільного визнання, унікальність, рівень виконавської техніки та популярності, наукова значущість, оцінна вартість.

9. Експертний висновок повинен містити аргументовану рекомендацію щодо доцільності включення об'єкта до Державного реєстру національного культурного надбання та можливості вивезення його з території України.

10. У разі коли за результатами експертизи об'єкт повинен бути включений до Державного реєстру національного культурного надбання, матеріали експертизи незалежно від згоди заявника передаються Мінкультури або Держкомархіву відповідно до їх компетенції.

11. Експертний висновок на об'єкти, які були тимчасово вивезені з території України і повернуті в Україну, крім відомостей, зазначених у пункті 8, повинен містити оцінку стану збереженості об'єкта.

12. Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями або експертами уповноважених організацій. { Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }

13. Експертний висновок друкується на бланках уповноваженої організації, завіряється підписами експерта та керівника цієї організації, скріпленими печаткою. Експертний висновок складається у двох примірниках, один з яких залишається у експерта, другий передається Державній службі контролю або мистецтвознавцю на зберігання.

Переліки та фотокартки об'єктів завіряються підписом експерта, що провів експертизу, який скріпляється печаткою.

У разі коли попередню експертизу об'єкта провів мистецтвознавець і її результати не дають підстави для проведення інших експертиз, експертний висновок, переліки та фотокартки об'єктів завіряються підписом особи, яка проводила експертизу, із зазначенням дати та проставляється штамп "Дозволено до вивезення з України".

14. Строк проведення експертизи залежить від ступеня її складності і становить до 30 календарних днів від дати прийняття заяви та об'єктів на експертизу.

Якщо експертиза проводиться за місцем знаходження культурних цінностей, транспортні витрати здійснюються за рахунок заявника. Огляд предметів і підготовка експертного висновку може проводитися за відсутності заявника.

За згодою заявника культурні цінності можуть бути направлені на додаткове технологічне дослідження до музейних і реставраційних закладів Мінкультури, архівних установ або Держкомархіву. В такому разі строк проведення експертизи за рішенням Державної служби контролю може бути продовжений, але не більше ніж на 30 днів.

15. Усі матеріали, пов'язані з проведенням експертизи, зберігаються п'ять років за місцем підготовки і видачі експертного висновку, а потім передаються на зберігання до відповідної державної архівної установи.

16. Експертиза проводиться після здійснення попередньої оплати.

Експертиза культурних цінностей, вилучених митними або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду та обернених відповідно до закону в дохід держави, проводиться мистецтвознавцями на безоплатній основі. { Абзац другий пункту 16 в редакції Постанови КМ N 296 ( 296-2006-п ) від 15.03.2006 }

17. Кошти, що надходять від проведення державної експертизи, підлягають зарахуванню до державного бюджету і використовуються на потреби бюджетних установ і організацій, які проводили експертизу, відповідно до законодавства.

18. Кошти, сплачені за проведення експертизи, незалежно від її результатів не підлягають поверненню.


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2003 р. N 1343_______________
Примітки: 1. Розміри плати (тарифи) за проведення окремих видів державної експертизи можуть встановлюватися та затверджуватися керівниками державних сховищ культурних цінностей за разовими калькуляціями, погодженими із замовником, виходячи із собівартості робіт (послуг), визначеної відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), згідно з переліками платних послуг, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. N 534 ( 534-97-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 23, с. 95) і від 7 травня 1998 р. N 639 ( 639-98-п ) "Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними архівними установами" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 19, ст. 684).

2. У разі проведення термінової державної експертизи до встановлених розмірів плати (тарифів) застосовується підвищений коефіцієнт, який становить 25 відсотків, експертизи за місцем знаходження - 50 відсотків.

Оффлайн ArtVist

 • Администратор
 • ГЕНЕРАЛ-МАЙОР
 • *
 • Сообщений: 2139
 • Репутация +5/-0
 • Самое бесполезное в жизни то, что можно купить
Re: Постанови Кабінету Міністрів України
« Ответ #2 : 07 Августа 2010, 19:55:13 »
Постанова від 15 травня 2003 р. N 700

Про порядок вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, а також
культурних цінностей з метою їх відчуження


Відповідно до статті 251 Митного кодексу України ( 92-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що вивезення за межі митної території України громадянами дорогоцінних металів (за винятком банківських металів, пам'ятних та ювілейних монет України із дорогоцінних металів), дорогоцінного каміння та виробів з них, з метою їх відчуження, здійснюється:

у разі коли їх сукупна вартість не перевищує суму, еквівалентну 200 євро (крім заборонених до вивезення за межі митної території України та особистих речей), з обов'язковим письмовим декларуванням у порядку, встановленому законодавством для громадян, без сплати податків і зборів;

у разі коли їх сукупна вартість перевищує суму, еквівалентну 200 євро (крім особистих речей), у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств, за погодженням з Міністерством фінансів.

2. Установити, що вивезення за межі митної території України культурних цінностей з метою їх відчуження здійснюється на підставі свідоцтва встановленого зразка на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей:

громадянами, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, без сплати податків і зборів;

громадянами, які є суб'єктами підприємницької діяльності, у порядку та на умовах, встановлених законодавством для підприємств.

3. Перелік товарів промислового призначення, вивезення яких громадянами України, іноземцями та особами без громадянства за межі митної території України не допускається, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2002 р. N 1911 ( 1911-2002-п ) (Офіційний вісник України, 2002 р.. N 51, ст. 2323), доповнити після позиції "440399 Лісоматеріали інші (крім оброблених фарбою, протруювачами, креозотом або іншими консервантами, крім лісоматеріалів з хвойних порід, з дуба (Quercus spp.), з бука (Fagus spp.) та з деревини тропічних порід, зазначених у примітці 1 до підпозиції групи 44)" позиціями такого змісту:

7106 Срібло (включаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини), у необробленому, або напівобробленому вигляді або у вигляді порошку

7108 Золото (включаючи золото, плаковане платиною), необроблене, напівоброблене, або у вигляді порошку

7110 Платина необроблена, напівоброблена або у вигляді порошку

7112 Відходи або брухт дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами;
інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів, використовувані, головним чином, для вилучення дорогоцінних металів

7115 Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих або дубльованих дорогоцінними металами".

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2004 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ